વામનમાંથી વિરાટ

News :
View all

વામનમાંથી વિરાટ

zL 58[, S[/J6L D\0/ v H}GFU-GL :YF5GF V[ JBTGF ;DFHGF VFU[JFGMV[ CFD EL0L T[ T[VMGL SM9F;}h4 NL3"§lQ8 VG[ S[/J6L T[DF\I BF; SZLG[ SgIF S[/J6L 5|tI[GM T[DGM h}SFJ U6L XSFIP VFHYL $* JQF" 5C[,F\ ;F{ZFQ8=DF\ SgIF S[/J6L 1F[+[ v T[DF\I BF; SZLG[ N}ZvN}Z UFD0F\VMDF\ J;TF ;DFHDF\ X}gIFJSFX CTMP E6TZ V[8,[ 5|FYlDSvDFwIlDS S[ prR lX1F6 DF+ GlC4 5Z\T] lX1F6GL ;FY[ ;FY[ lJnFYL"G]\ ÒJG 30TZ v RFlZÈ 30TZ VG[ ;\:SFZ 30TZ YFI TM H ;DFHGL 5|UlT YFIP VF VFU[JFGMGF V\TZDF\ VFJF VZDFGM ;FY[ ;\:YFGL :YF5GF Y.P V[ ;DI[ 7FlTz[Q9LVM zL DGÒEF. DFJÒEF. 3M0F;ZF4 zL J[,ÒEF. H[9FEF. SG[lZIF TYF zL DG;]BEF. ZFDÒEF. JFKF6L T[DH VgI X]E[rKS VFU[JFGMG]\ ;\:YFG[ G[T'tJ 5|F%T YI]\P

Manjibhai Mavjibhai Ghodasara

SM.56 ;[JFSLI 5|J'l¿ X~ SIF" 5KL T[G[ lGZ\TZ R,FJJF4 lGEFJJF DF8[ YM0Fv36F V\X[ GF6F\GL H~lZIFT ZC[TL CMI T[ :JFEFlJS K[P N}ZvN}Z V\TlZIF/ UFD0F\DF\ J;TF S0JF 5F8LNFZ 5lZJFZMGL NLSZLVMG[ 5|FYlDS lX1F6 5KL CF.:S}, VG[ SM,[HG]\ lX1F6 V[S H :Y/[4 V[S H ;\:YFDF\4 VMKFDF\ VMKF BR[" VF5L XSFI T[JF pDNF lJRFZ VF56F ;DFHGF TtSFl,G NL3"¹Q8FVMG[ VFJ[,P T[G[ ;FSFZ SZJFGF C[T] ;FY[ 7FlTDMEVM zL DGÒEF. DFJÒEF. 3M0F;ZF4 zL J[,ÒEF. H[9FEF. SG[lZIF TYF zL DG;]BEF. ZFDÒEF. JFKF6L SDZ S;LG[VgI VFU[JFGMG[ ;FY[ ZFBLG[ —58[, S[/J6L D\0/ v H}GFU-˜GF GFDYL lX1F6 SFI" X~ SZJF ;FJ"HlGS 8=:8G]\ ZÒ:8=[XG SZFjI]\P zL J[,ÒEF. SG[lZIFV[ ~FP 5!4___qv CF.:S},GF GFDSZ6 DF8[4 T[DH zL DG;]BEF. JFKF6LV[ ~P #!4___qv KF+F,IGF GFDSZ6 F8[ ;\:YFG[NFG SI]\"P VgI VFU[JFGM £FZF 56 S[8,F\S NFG 5|F%T YIF\P lH<,FDF\ U|FdI 5F8LNFZ ;DFH[ 56 5MTFGL lX1F6 5|tI[GL ÔU'TTF NXF"JLG[ —O}, GlC T O},GL 5F\B0L˜ :J~5[ 5MTFGL B[T p5H ;lCT IYFXlÉT VG]NFG VF%IF\P

VG[ VFD4 VF56L lX1F6 IF+F X~ Y.P JQF" !)*5v*&GF X{1Fl6S ;+YL zLDTL ZTGA[G H[9FEF. SG[lZIF U<;" CF.:S}, TYF zLDTL VD'TA[G ZFDÒEF. JFKF6L SgIF KF+F,IGL lJlWJT X~VFT Y.P 5|FZ\lES TAÞ[ KF+F,IDF\ 5_ ~D4 EMHGF,I4 EMHGS1F4 T[DH 5FIFGL H~lZIFTM ;FY[ #5_ lNSZLVM DF8[ H~ZL jIJ:YF µEL Y.P

!)(Zv(# DF\ VF ;\:YFDF\ U<;" CF.:S}, p5ZF\T SM,[H lX1F6GL ;]lJWFGM pD[ZM SZJFDF\ VFjIMP ;\:YFGF :YF5S V[JF zL DGÒEF. DFJÒEF. 3M0F;ZFG]\ GFD SM,[H ;FY[ HM0FI]\P VFNZ6LI zL DGÒAF5FGF 5lZJFZ TZOYLNFG 56 5|F%T YI]\P 8=:8LD\0/GM BZM C[T] TM 5}ßI DGÒAF5FGL ;[JFGM k6 :JLSFZ SZJFGM CTMP

zL V[DPV[DP 3M0F;ZF DlC,F VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H X~ YTF\ H KF+F,IGL CF,GL 1FDTFGM lJ:TFZ SZJFGL H~lZIFT µEL Y.P JQF" !)(#v($DF\ —JFKF6L SgIF KF+F,I˜GF VF\lXS EFUGF p5ZGF DF/[ !( GJF ~DMG]\ AF\WSFD CFY WZL4 S], 5__ lNSZLVM DF8[ KF+F,IGL ;]lJWF p5,aW SZFJF.P

VF8,F JQFM" NZdIFG ;\:YFGF ;O/ ;\RF,G VG[ U]6J¿F;EZ 5lZ6FDMGF SFZ6[ 5|lTJQF" XF/FvSM,[H VG[ KF+F,IDF\ 5|J[X DF8[ HAZM 3;FZM ZC[TM VFjIMP CF.:S}, VG[ SM,[HDF\ 5|lTJQF" ;\:YFA/ JWT]\ H Zæ\]P 5lZ6FD[ KF+F,I ;]lJWFDF\ 56 JBTMJBT pD[ZM SZJFGL VFJxISTF µEL YTL ZCL

VF DF8[ ;\:YFDF\ H SM,[H CM:8[, EJGG]\ V,UYL AF\WSFD SZJFG]\ VFIMHG YI]\P JQF" Z__!DF\ lJXF/ EMHGF,I VG[ *Z ~D WZFJT]\ RFZ DF/G]\ EjI KF+F,I VFSFZ 5FdI]\ VG[ VF SFI"DF\ zL ClZEF. XFDÒEF. SF,lZIF VG[ zL UF\UÒEF. XFDÒEF. SF,lZIF 5lZJFZ TZOYL ~FP & ,FB VG[ plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:8 v ;LN;Z TZOYL ~FP !_ ,FB T[DH zL plDIF DFTFÒ ;\:YFG v p\hF TZOYL ~FP ZP5 ,FBGF VG]NFG 5|F%T YIF\P

;DU| KF+F,I ;\S],DF\ H]N H]NF pDNF C[T]VM4 VFIMHG VG[ VFG]QFF\lUS 5|J'l¿VM VG[ VFJxIS ;]lJWFVM DF8[ ;DIF\TZ[ VgI NFTFzLV TZOYL GM\W5F+ VG]NFG ;\:YFG[ D/TF ZæF K[P

5F8LNFZ ;DFHGL pFZ ;BFJTMYL 58[, S[/J6L D\0/ lGZ\TZ 5MQF6 Zæ\] K[P ;FY[ ;FY[ ;}hA}h EIF" GÞZ VFIMHG VG[ SZS;ZYL RF,TF 5FZNX"S JCLJ8G[ SFZ6[ VF ;\:YF VFlY"S ¹lQ8V[ 56 5UEZ AGL K[P

SF,lZIF CM:8[,GL VF5}lT" AFN KF+F,IGL 1FDTF !_5_ NLSZLVM DF8[GL Y.P VFD KTF\ XF/FvSM,[HGF pt;FCHGS 5lZ6FDM VG[ U]6J¿F;EZ lX1F6GF SFZ6[ 5|lTJQF" 5|J[X D[/JJFGF\ 3;FZFG[ SFZ6[ VF ;]lJWF VMKL 50TL CTLP NZdIFG JFKF6L KF+F,IGF p5ZGF DF/[ ~DM JWFZJFG]\ TAÞFJFZ VFIMHG YT]\ H Zæ\]P KTF\ ;\bIFA/ JWFZJFG]\ ;]lJWFXlÉT 8}\SL H ZC[TLP VF8,F JQFM"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ VF56F ;DFHGL VG[S GJL ;\:YFVM pELYTL H ZCL CMJF KTF\ v VF ;\:YFGF ;O/ ;\RF,G VG[ U]6J¿F;EZ lX1F6GL bIFlT ;F{ZFQ8=GF ;LDF0F J/M8L VG[ H}GFU- lH<,F p5ZF\T VgI lH<,FVMG[ T[DH Nl1F6 U]HZFT ;]WL 5CM\RL VG[ V[ lJ:TFZDF J;TF VF56F S0JF 58[, ;DFHGL NLSZLVM VF ;\:YFDF\ 5|J[X D[/JTL ZCLP

VF AWF JrR[ ;\:YFGF 5|D]B v D[G[Ò\U 8=:8L zL DMCGEF. 58[, NZ JQF[" ;\:YFDF\ GJF VeIF;S|DM ,FJTF ZæFP H[DF\ ALPV[0ŸP4 8[ÉGM,MÒ4 V[DPV[;P;LP sVF.P8LPf H[JF\ X{1Fl6S V[SDM pD[ZFTF UIFP H[YL NLSZLVMGL ;\bIF JWTL U.P OZL KF+F,I ;]lJWFDF\ JWFZM VlGJFI" AgIMP VFYL D\0/ 5[|lZT plDIF ;DFWFG 5\RGF p5ZGF EFU[ 5LP8LP;LP CM:8[,G]\ AF\WSFD :JE\0M/DF\YL SZJFDF\ VFjI]\P T[DH ;\:YFGL V[DPV[DP 3M0F;ZF DlC,F SM,[HGL AFH]F\ HI]PÒP;LP GF VG]NFG T[DH :JE\0M/DF\YL RFZ DF/GL GJL VnTG CM:8[,G]\ GD]G[NFZ lA<0L\U VFSZ 5FdI]\P

VFD S], D/LG[ CF,DF\ Z___ YL JW] NLSZLVMGL KF+F,I ;]lJWF VF ;\:YFDF\ p5,aW K[P RF,] JQF[" RFZ[I KF+F,IMDF\ S], D/LG[ NLSZLVMGL ;\bIF ZZ__ GF VF\S0FG[ 5FZ SZL U. K[P