સંસ્થાના છાત્રાલયમાં રહેતી આપણી
દીકરીઓને અપાતું પ્રોત્સાહન

News :
View all

;\:YFGF KF+F,IDF\ ZC[TL VF56L NLSZLVMG[ V5FT\] 5|Mt;FCG

VFlY"S ZLT[ UZLA DFvAF5GL NLSZLVM DF8[ NLSZL N¿S IMHGF o

;\:YFGF KF+F,IDF\ ZCLG[ VeIF; SZTL V[S 5lZJFZGL A[ ;UL AC[GMDF\YL V[S NLSZLG]\ V0W]\ ,JFHD sKF+F,IGL OLf DFO SZJFDF\ VFJ[ K[P

JW]DF\ V[S 5lZJFZGL +6 ;UL AC[GM KF+F,IDF\ ZCLG[ VeIF; SZTL CMI V[S NLSZLG\] 5}Z[5}Z]\ ,JFHD sKF+F,IGL OLf ßIF\ ;]WL KF+F,IDF\ ZCLG[ E6[ tIF\ ;]WL 5|lTJQF" DFO SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZMÉT IMHGF GLR[ RF,] X{1Fl6S JQF" Z_!5v!&DF\

A[ ;UL AC[GM E6[ K[ T[GL ;\bIF o 5Z

+6 ;UL AC[GM E6[ K[ T[GL ;\bIF o _

p<,[BGLI K[ S[ v ;\:YFGL X~VFTYL H 5F8LNFZ ;DFHGF GA/L VFlY"S l:YlT VG[ VMKL B[TL WZFJTF H~lZIFTD\N 5lZJFZMGL NLSZLVMGF X{1Fl6S ElJQIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ KF+F,IG\] ,JFHD sOLf ALÒ ;\:YFVMGL ;ZBFD6LDF\ 36\] VMK\] ZFbI\] K[ VG[ T[ 5|6Fl,SF VFH $* JQF"YL Ô/JL ZFB[, K[P

sVf VMKL VFJS v GA/L VFlY"S 5lZl:YlT WZFJTF VF56F ;DFHGF N}ZvN}ZGF\ UFD0F\VMDF\ J;TF 5lZJFZMGL NLSZLVMG[ 5MTFGM VeIF; DF+ GF6F\GL B[\RG[ SFZ6[ VWJrR[ KM0JM G 50[ T[JF X]E VFXIYL ;\:YF 5|D]B v D[G[Ò\U 8=:8L zL DMCGEF. ,FP 58[,[ VFJL NLSZLVM DF8[ lX1F6 lGlW ;CFI IMHGF JQF" Z_!Zv!#YL X~ SZL K[P H[DF\ WMZ6v( YL SM,[H lX1F6 5}6" SZ[ tIF\ ;]WLGF ;FT JQF" ;]WL 5|lT JQF' ~FP 54___qv ;DFHGF VFJF GA/L VFlY"S 5lZl:YlT JF/F U|FDL6 5lZJFZGL NLSZLG[ ;CFI VF5JFG\] X~ SZ[, K[P

sAf !_ JL3F SZTL VMKL B[TLGL HDLG CMI VYJF JFlQF"S ~P 5_4___qvYL VMKL VFJS WZFJTF VF56F ;DFHGF 5lZJFZMGL NLSZLVMG[ VF lX1F6lGlW ;CFI IMHGF C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P

sSf ;\:YFGL VF IMHGF VgJI[ ;\:YFV[ !__ lNSZLVM N¿S ,LWL VG[ ;DFHGF ;]BLv;\5gG NFTFVM TZOYL !!( NLSZLVM N¿S ,LW[, K[P VFD S], N¿S ,LW[, NLSZLVMGL ;\bIF Z!( YFI K[P H[G[ ~FP 54___qv ,[B[ S], ~FP !_4)_4___qv GL lX1F6lGlW ;CFI 5|lTJQF" R}SJJFDF\ VFJ[ K[P

Chatralay