છાત્રાલયની ભૌતિક સુવિધાઓ

News :
View all

5lZlRT Y.V[ KF+F,IGL EF{lTS ;]lJWFVMYL

~DGL jIJ:YF o

KF+F,IDF\ AWF H ~D 5}ZTF\ CJFvpÔ; WZFJ[ K[P 5|tI[S ~DDF\ 5,\U4 5\BM4 SAF84 U'CSFI" DF8[ -Fl/IF\ VYJF 8[A,vB]ZXLGL jIJ:YF K[P SF,lZIF CM:8[,DF\ AWF H ~D V[8[r0 8MI,[8GL ;]lJWF WZFJ[ K[P


EMHGF,I o

V[S ;FY[ (__ NLSZLVM EMHG ,. XS[ T[JL jIJ:YF WZFJTM EMHGB\0 5}ZTF\ CJFvpÔ;JF/M K[P EMHGB\0DF\ 8[,LlJhGGL ;]lJWF p5,aW K[P


5|FY"GFB\0 o

5|FY"GF V[8,[ .üZ ;FY[GM ;F1FFtSFZ v 5|E]GM ;FY[GM ;\JFN ¦ ;\]NZ4 XF\T VG[ —5LG0=M5 ;F.,g;˜ WZFJTF lJXF/ 5|FY"GF B\0DF\ !Z5_ NLSZLVM XF\lTYL A[;LG[ XF\T lR¿[ 5|E]:DZ6 SZL XS[ T[JL 1FDTF WZFJTM VF 5|FY"GFB\0 VNŸE]T XF\lT 5|NFG SZ[ K[P VF 5|FY"GFB\0DF\ lJXF/ SNGM 8LJL ;[8 VG[ VMJZC[0 5|MH[É8Z ;lCTGL VMl0IMvlJl0IM ;]lJWF p5,aW K[P


SM9FZ TYF Z;M.3Z o

!5__ YL Z___ jIlÉTVM DF8[ Z;M. AGFJL XSFI T[JL VnTZ ;FWGv;FDU|L ;FY[G\] :JrKv;]30 Z;M.3Z p5ZF\T JQF"EZ ;FRJJFGL ;FDU|L VGFHvS9M/ DF8[GM lJXF/ SM9FZ ~D K[P lJX[QFDF\ Z;M0FDF\ ZM8,L AGFJJF DF8[G\] VFW]lGS DXLG J;FJJFDF\ VFJ[, K[P H[GL 1FDTF NZ V[S S,FS[ Z___ ZM8,L AGFJJFGL K[P


EMHG jIJ:YF o

XZLZG[ 5}ZT\] 5MQF6 D/[ VG[ E}B 56 ;\TMQFI T[J\] VFZMuI5|N4 lJlJWTF;EZ4 EMHG TYF A[ JBT GF:TM KF+F,IGL NLSZLVMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P DlCGFDF\ V[S JBT lDQ8FgG 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[P


KF+F,IG\] ,JFHD sJFlQF"S OLf o

;F0FRFZ NFISF SZTF\ JW] ;DIYL SFI"ZT VF lX1F6WFDDF\ X~VFTYL H UFD0FVMDF\YL UZLA 5lZJFZGL NLSZLVMG[ GHZDF\ ZFBLG[ ZFCTNZ ,JFHDYL 5|J[X VF5JFDF\ VFJL ZæM K[P CF,DF\ 56 VF ;\:YFGF KF+F,IG\] ,JFHD ~FP !!4___ YL ~FP !$4___ G\] K[P N;[S JQF"YL VF KF+F,IDF\ A[ ;UL AC[GM E6TL CMI TM V[S NLSZLG\] V0W\] ,JFHD DFO SZJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ +6 ;UL AC[GMGF lS:;FDF\ V[S lNSZLG\] VFB\] ,JFHD DFO SZJFDF\ VFJ[ K[P


SCOPE s:SM5f o

;FDFgI ZLT[ ;F{ZFQ8=GF lJnFYL"VM v lJnFYL"GLVMG\] V\U[|Ò GA/]\ CMI K[ T[J\] ;F{ DFG[ K[P VF DFgITFG[ N}Z SZJF KF+F,IGL NLSZLVM V\U[|Ò EFQFF 5Z 5|E]tJ D[/JL XS[ T[ DF8[ :5MSG .\u,LX DF8[ :SM5 JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ NLSZLVMGF DGDF\YL V\U[|Ò EFQFF 5|tI[GM EI N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P


CMAT s;LD[8f GF JUM" o

M.B.A./M.C.A. H[JF prR VeIF;GL 5|J[X DF8[ KF+F,IDF\ ;LD[8GF JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P