સંસ્થાનું પારદર્શિત સંચાલન

News :
View all

;\:YFGF ;\RF,GDF\ ;¿FG\] lJS[g§LSZ6 o

;\:YFG\] ;\RF,G ;F{G[ ;FY[ ZFBL ;FDL jIlÉTGL VFJ0T VG[ ~lR D]HA AWF ;FY[ D/LG[ ;]RFZ] JlCJ8 R,FJ[ T[JL N]Z\N[XL ;\:YFG[ V5GFJ[, K[P ;\:YFGM JlCJ8 5|lTJQF" JWTM ÔI K[P H[YL SFZMAFZL ;lDlTDF\YL GLR[ D]HAGL Z# ;lDlTVM £FZF ;]Z[B VG[ GD}G[NFZ ;\RF,G SZJFDF\ VFJL Zæ\] K[P H]NL H]NL 5[8F ;lDlTVM TYF .gRFH"zLVM GLR[ D]HA K[P

S|D ;lDlTG\] GFD .gRFH"zLG\] GFD
! jIJ:YF5S ;lDlT zL DMCGEF. 58[,
Z zLDTL VFZP H[P SG[lZIF U<;" CF.:S}, TYF V5Z 5|FIDZL U<;" :S}, ;lDlT zL DMCGEF. N,;Fl6IF
# V[DPV[DP 3M0F;ZF DlC,F SM,[H ;lDlT 0MP JLPS[P VF\SM,F zL ZlTEF. E]JF s;C .gRFPf
$ zLDTL VFZPV[;P SF,lZIF 5|FIDZL :S}, sV\U[|Ò v U]HZFTLf ;lDlT 0MP ÒP8LP ,F0F6L
5 zLV[GP5LP EF,Ml0IF CF.:S}, sV\U[|Ò v U]HZFTLf ;lDlT 0MP H[PV[GP H;F6L
& 58[, S[/J6L D\0/ SM,[H VMO 8[SGM,MÒ V[g0 ALPV[0P ;lDlT zL DMCGEF. ,FP 58[, zL DG;]BEF. N[SLJFl0IF s;CPf
* V[S[0[DLS :8FO EZTL ;lDlT 0MP 5LPVFZP UMWF6L
( 58[, S[/J6L D\0/ 5L8L;L slJlJWFf CM:8[, ;lDlT zL ZlTEF. V[DP lC\;] zL DMCGEF. ZFH5ZF s;C .gRFPf
) KF+F,I 8–]XG ;lDlT sSG[lZIF CF.:S}, TYF V5Z 5|FIDZL U<;" :S},f zL SF\lTEF. ;LP J{`GF6L
!_ AF\WSFD ;lDlT zL lXZLQFEF. ;F5ZLIF
!! KF+F,I ;lDlT zL DMCGEF. N,;Fl6IF
!Z VFZMuI ;lDlT 0MP H[PV[GP H;F6L
!# KF+F,I AF/FVM lJSF; ;lDlT zLDTL .gN]A[G JLP VF\SM,F
!$ Z;M0F ;lDlT zL SF\lTEF. ;LP J{QGF6L
!5 lC;FA4 GF\6F VG[ VM0L8 ;lDlT zL lXZLQFEF. ;F5ZLIF
!& ,LU, V[.0 ;lDlT zL ;JÒEF. V[DP D[G5ZF
!* ,FIhG ;lDlT zL ;\HIEF. SMZ0LIF
!( NLSZL N¿S IMHGF ;lDlT zL DMCGEF. N,;F6LIF
!) tJlZT lG6"I ;lDlT zL DMCGEF. N,;F6LIF
Z_ BZLN ;lDlT sKF+F,I TYF X{1Fl6S V[SDMf zL ZlTEF. D}/ÒEF. lC\;]
Z! ;]lJWF ;lDlT zL J<,EEF. ;M,FWZF
ZZ —pDF GFZL ZtG˜ V[JM0" ;lDlT 0MP 5LPVFZP UMWF6L
Z# :8]0g8 S[ZLIZ 0[J,5D[g8 ;lDlT zL H[PV[DP hF,FJFl0IF