સંદેશ

News :
View all

VDFZF NFNFÒG]\ :J%G

H}GJF6L ~-L VG[ 5Z\5ZFUT lZJFÔ[GL 3Z SZL UI[,L DFgITFGF SFZ6[ VFH[ N[X VG[ N]lGIFF\ NLSZFvNLSZLGF HgDNZDF\ AC] DM8F TOFJT ZæM K[ H[ ;DU| DFGJÔT DF8[ lR\TFGM lJQFI K[P !___ NLSZFGF HgD ;FD[ (5_ YL )5_ NLSZLVM HgD[ K[P T[GL 5FK/ 5]+JF\rK]VMGL V[S 5|SFZGL 3[,KFGF SFZ6[ NLSZLVMG DFGL S}BDF\ SFID 5M-F0L N[JFGL ZF1F;J'l¿ HJFANFZ K[P

VF U\ELZ ;D:IFGF pS[, DF8[ ;TT lR\TG ZC[TF VF56L ;\:YFGF 5|D]B v D[G[Ò\U 8=:8L zL DMCGEF. 58[,GF DGMD\YG AFN V[S V[JL IMHGF JQF" Z_!# YL VD,DF\ D}SL S[ H[GL X~VFTDF\ H}GFU- lH<,FDF\ J;TF S0JF 5F8LNFZ 5lZJFZMDF\ ÔgI]VFZL Z_!# YL 0L;[dAZ Z_!# NZdIFG NLSZLGF HgDGM ;J[" SZFjIM VG[ ;\:YFG[ D/[, VFWFZv5]ZFJF ;FY[ ZH} YI[, ClSST D]HA JQF" Z_!# DF\ H}GFU- lH<,FDF\ J;TF S0JF 5F8LNFZ 5lZJFZMDF\ $() NLSZLVMGM HgD YIFG\] ÔC[Z YI]\P VF NLSZLVMGF HgDNFTF DFTFvl5TFVMG]\ ;gDFG SZJFDF\ VFjI\] VG[ 5|tI[S NLSZLGF GFDYL ~P &___qvGL lOÉ; 0L5MhL8 Z;LN DFTFvNLSZLGF ;\I]ÉT GFD[ S-FJL T[G]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFjI\]P S0JF 5F8LNFZ 5lZJFZMDF\ VF $() NLSZLVM ;FD[ JQF" Z_!#DF\ #)Z NLSZFVMGM HgD YI[, K[P NLSZFvNLSZLGF HgDNZGM TOFJT 38F0JF NFNFÒV[ H[ VlEIFG S0JF 5F8LNFZ 5lZJFZMDF\ RF,] SI]"\ K[ T[G[ RMD[ZYL HAZN:T 5|lT;FN ;F\50–M K[P VF TOFJT 38F0JF ZFßI VG[ S[g§ ;ZSFZ 56 36L AWL IMHGFVM £FZF ;DFHG[ ÔU'T SZJF 5|ItG SZL ZCL K[P

—A[8L ARFJM v A[8L JWFJM˜GL IMHGFG[ JQF" Z_!#DF\ D/[, VE]T5}J" 5|lT;FNYL 5|Mt;FlCT Y.G[ ;\:YFV[ VF IMHGF JQF" Z_!$DF\ RF,] ZFBLG[ H}GFU- lH<,FDF\ S0JF 5F8LNFZ 5lZJFZMDF\ JQF" Z_!$DF\ HgD[, $*( NLSZLVM VG[ T[GL DFTFVMG\] ;\I]ÉT GFD[ ~FP !_4___qvGL lOÉ 0L5MhL8 Z;LN VF5JFDF\ VFJLP lOÉ;DF\ D}S[, VF ZSD NLSZL ßIFZ[ !( JQF"GL YFI tIFZ[ 5FSTL D]NT[ H[ ZSD VFJ[ T[ NLSZLGF ElJQI DF8[ H J5ZFI T[J\] VFIMHG SZJFDF\ VFjI\]P

;\:YF TZOYL NLSZLGF HgD lJX[ ;DFHDF\ 5|JT"TL U[ZDFgITFVMG[ pÔUZ SZLG[ ;NLVMYHL 3Z SZL UI[, DFgITF KM0JF DF8[ ;DFHG[ ÔU'T SZJF V[S 0MÉI]D[g8ZL lO<,DG lGDF"6 SI]"\ K[P H[GL ;L0L sC.D.f DF\ EFZTGF\ DFGGLI J0F5|WFGzL GZ[g§EF. DMNLGL VF lJQFI V\TU"T ñNI:5XL" RFZ DLGL8GL :5LRGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[ VF ;L0LG\] EjI ,MgRL\U SZJFG\] ;\:YFV[ lJRFI]" K[P

VFD DF+ —V[SYL ;M VG[ SÞFvAFZB0L˜ 5]ZTL ;\:YF lX1F6 5}ZTL ;LlDT GYL ZCL 5Z\T] ÔU'T VG[ 5lZJT"GXL, ;\RF,SzLVMV[ lJnFYL"VMG[ lX1F6 ;FYM;FY ;\:SFZMG\] EFY]\4 ;FDFlHS ;DZ;TF4 S]lZJFÔ[ v V\WzâFDF\YL ACFZ SF-LG[ ;FRL ;DH6 VF5LP JQFM"YL RF,L VFJTL 3Z[0FDF\YL ACFZ SF-L ;FRF VY"DF\ ;DFH[ 5|UlT SZL K[ T[GL 5|TLlT SZFJL K[P

PHOTO