સંસ્થાના સારથી

News :
View all

$* JQF"YL SgIF S[/J6L 1F[+[ GMBLvVGMBL VFEF µEL SZTL ;\:YF 58[, S[/J6L D\0/GF D}/G[ V[S 5|lTEF;\5gG4 ;Dl5"T lX1F65[|DLG\] :G[Cl;\RG 5|F%T YI]\ K[P

;\:YFGF :YF5GF SF/YL H H[DGL 5}ZF ;DIGL ;[JFVMYL VF ;\:YF OF,LvO},L K[ T[JF zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[,GF SgIF S[/J6L 5[|DYL 5}ZM ;DFH DFlCTUFZ K[P

;\:YFGF ;JM"rR 5N[ CMJF KTF\I ;\:YFGL ZMHvAZMHGL NZ[S 5|J'l¿VMG]\ AFZLSF.YL lGZL1F6 SZJF GJFvGJF VFIMHG £FZF ;\:YFGL CÔZM NLSZLVMGF ÒJG 30TZ DF8[ NZZMH $ YL & S,FSGM ;DI zL DMCGEF. VF5L ZæF K[ ¸ T[ VgIM DF8[ 5[|Z6F~5 K[P (* JQF"GL p\DZ CMJF KTF\ H[ TZMTFÔ VG[ TFHULv:O}lT"YL ;[JFZT zL DMCGEF.G[ —NFNFÒ˜G\] lAZ]N VF%I]\ K[ T[ AWL ZLT[ IMuI VG[ IYFY" K[P

lJS[g§LSZ6 JlCJ8GL jIJ:YF UM9JL H]NF H]NF VG[S ;DFHGF VFU[JFGMG[ ;\:YFGL 5|J'l¿VMDF\ SFI"ZT SZJF T[ zL DMCGEF. —NFNFÒ˜GF V,U ¹lQ8SM6G]\ 5lZ6FD K[P

—5F8LNFZ ZtG˜ V[JM0"YL lJE}lQFT zL DMCGEF.G]\ ÒJG B]<,L lSTFA H[J]\ K[P H}GFU- lH<,FGF ;\;N;eI TZLS[GM !)(_v!)() ;]WLGM SFI"SF/4 ZFßIGF H/;\5lT D\+L TZLS[ #* JQF" ;]WL —U|FDEFZTL˜ H[JL BFNLvU|FDnMU ZRGFtDS ;\:YFG]\ ;O/ ;\RF,G4 XC[ZGF ;O/ lA<0;" v 0[J,5;" lJU[Z[ VG[S 1F[+MDF\ V[DG]\ B}A DM8]\ 5|NFG K[P VF AWFDF\ T[DGM jIlÉTUT h]SFJ lX1F6 TZOL ZæM K[P

Mantrishrio