ઉમા નારી રત્ન એવોર્ડ

News :
View all

pDF GFZL ZtG V[JM0" o

58[, S[/J6L D\0/ H}GFU- £FZF X~ SZFI[, —A[8L ARFJM v A[8L JWFJM˜ IMHGFGL EjI ;O/TFYL 5[|ZF.G[ ;\:YFV[ JQF" Z_!$GF D/[, JF,L ;\D[,GDF\ S0JF 5F8LNFZGL AC[GM DF8[ —pDF GFZL ZtG˜ V[JM0" VF5JFG\] ÔC[Z SZ[,P VF V[JM0" DF8[ ;\:YF £FZF —pDF GFZL ZtG˜ V[JM0" ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[,P VF ;lDlT H]NF H]NF 1F[+MDF\ lJlXQ8 l;lâVM D[/J[, S0JF 5F8LNFZ AC[GM 5F;[YL —pDF GFZL ZtG˜ V[JM0" DF8[ VZÒVM D\UFJL ¸ VFJ[, VZÒVMDF\YL 5;\NUL ;lDlTGF DF5N\0 5Z 5;\N YI[, S0JF 5F8LNFZ AC[GG[ ;\:YF TZOYL VFSQF"S lX<0 VG[ ~FP 5!4___qvGM ZMS0 5]Z:SFZ VF5L ;gDFlGT SZJFG\] VFIMHG SZ[, K[P

Uma Nari Ratna Award