છાત્રાલયમાં વૈવિધ્યસભર કાર્યક્રમોનું
વાર્ષિક આયોજન

News :
View all
KF+F,IDF\ J{lJwI;EZ SFI"S|DMG\] JFlQF"S VFIMHG o JQF" Z_!&v!*
TFZLB :5WF"q5|J'l¿qpHJ6L lJEFU
!5 H}G4 A]WJFZ XF/FDF\ GJF ;+GF 5|FZ\E[ KF+F,IGL AF/FVM ;FY[ ;\RF,S D\0/GL X]E[rKF v5lZRI D],FSFT XF/FSLI
Z5 H}G4 XlGJFZ GJFU\T]S KF+MG\] :JFUT T[DH ;\RF,S 5lZJFZ ;FY[ J[,SD JFTF",F5 HGZ,
) H],F.4 XlGJFZ KF+F,IGL AF/FVMGM ;+FZ\E ;DFZ\E4 ;F\:S'lTS SFI"S|D ;FY[ HGZ,
!_ H],F.4 ZlJJFZ WMP ( V5Z 5|FIDZL KF+FVM ;FY[ KF+F,I ÒJG VG[ VeIF;S|D 5lZRI lJRFZ UMQ9L V5Z 5|FIDZL
!5 H],F.4 X]S|JFZ KF+F,IGL AF/FVM DF8[ UF{ZLJ|T VJ;Z[ DC[\NL 0LhF.G :5WF" XF/FSLI
!* H],F.4 ZlJJFZ —lJ`J J;TL lNG˜ V\TU"T lGQ6FTG\] JÉTjI SF¶,[H
ZZ H],F.4 X]S|JFZ UF{ZLJ|T4 HIF5FJ"TL J|TGL pHJ6L V\TU"T ,MSG'tI4 ,MSULT4 ,MSSYFG\] VFIMHG4 ,MSS,FSFZ £FZF HGZ,
#! H],F.4 ZlJJFZ ÒJG 30TZDF\ KF+F,I ÒJGGM lC:;M v lGQ6FTG\] jIFbIFG HGZ,
*4 VMUQ84 ZlJJFZ U]HZFTL v V\U[|Ò lGA\W :5WF" HGZ,
!$ VMUQ84 ZlJJFZ :JFT\È 5J"GL pHJ6L o ;DU| ;\S], ;FY[ wJH J\NG T[DH ;F\:S'lTS SFI"S|D HGZ,
Z( VMUQ84 ;MDJFZ HgDFQ8DL pHJ6L4 S'Q6 ULTM VG[ JQFF"ULTM HGZ,
$ ;%8[dAZ4 ZlJJFZ 5 ;%8[dAZ vlX1FS lNG VJ;Z[ JÉT'tJ :5WF" v —lJnFYL"G\] ÒJG30TZ VG[ lX1F6˜4 ;LGLIZ KF+FVM £FZF H]lGIZ KF+FVMG[ X{1Fl6S DFU"NX"G HGZ,
!! ;%8[dAZ4 ZlJJFZ DFUFDL !$ ;%8[dAZ[P —lCgNL lNJ;˜ pHJ6L VgJI[ lCgNL JÉT'tJ :5WF"4 lCgNL SFjI :5WF"4 lCgNL 5|RFZv5|;FZ VY[" lGQ6FTGM JFTF",F5 HGZ,
Z5 ;%8[dAZ4 ZlJJFZ —5;"GF,L8L 0[J,5D[g8˜ lJQFI 5Z ;\:YFGF 5|D]BzL DMCGEF. 58[,G\] jIFbIFG SM,[H
! v !! VMS8MAZ VFnXlÉTG\] VFZFWGF 5J" v GJZFl+GL pHJ6L HGZ,
Z VMS8MAZ4 ZlJJFZ —UF\WL HI\lT˜ VJ;Z[ U\FD EFZTL T[DH 58[, S[/J6L D\0/GF 5|D]BzL DMCGEF. 58[,G\] —BFNLGF DCÀJ˜ lJX[ JÉTjI HGZ,
!& VMS8MAZ4 ZlJJFZ UF\WLÒGF ÒJG RlZ+ JF\RG4 lJRFZ4 VFRFZ lGA\W :5WF" V5Z 5|FIDZL
Z# VMS8MAZ4 ZlJJFZ KF+F,IGL AF/FVM £FZF NL5Mt;JL VFUMTZL pHJ6L HGZ,
Z( VMS8MAZv!* GJ[P NLJF/L J[S[XG
!) GJ[dAZ4 XlGJFZ AF/lNG pHJ6L C[9/ AF/ULT :5WF" V5Z 5|FIDZL
Z* GJ[dAZ4 ZlJJFZ KF+F,IGAF/FVMGF VFZMuIGL lGQ6FT 0MS8ZM £FZF RSF;6L HGZ,
$ 0L;[dAZ4 ZlJJFZ DlC,F ;XlÉTSZ6 V\U[ lGQ6FTG\] jIFbIFG HGZ,
!! 0L;[dAZ4 ZlJJFZ ;\I]ÉT v lJEÉT 5lZJFZGF ,FEF,FE 0LA[8 SM,[H
Z5 0L;[dAZ4 ZlJJFZ 5+,[BG4 lGA\W ,[BG4 VZÒ ,[BG HGZ,
#! 0L;[dAZ4 XlGJFZ JFlQF"SMt;J —3\]3Z˜4 .GFD lJTZ64 JF,L ;\D[,G AFIAFI v Z_!& VG[ J[,SD v Z_!* HGZ,
! ÔgI]VFZL4 ZlJJFZ WMP !_4 !Z GL KF+FVMG[ l5|,LDLGZL 5ZL1FFVM V\U[ DFU"NX"G VG[ X]E[rKF XF/FSLI
!$ ÔgI]VFZL4 XlGJFZ DSZ ;\S|F\lTGL pHJ6L o ;\:S'T `,MS4 :TM+ VG[ SFjI 59G XF/FSLI
ZZ ÔgI]VFZL4 ZlJJFZ 5|Ô;TFS 5J" VFUDG ;\NE[" N[XElÉT ULT :5WF" HGZ,
Z& ÔgI]VFZL4 U]~JFZ 5|Ô;TFS lNG pHJ6L HGZ,
$ O[A|]VFZL4 XlGJFZ —I]JFWG ÉIF DFU[" m jI;G4 O[XG S[ 5[XG˜ lGQ6FT £FZF jIFbIFG SM,[H
!& O[A|]VFZL4 ZlJJFZ AM0" V[ÉhFD4 I]lG V[ÉhFD v 5ZL1FF,1FL DFU"NX"G4 X]E[rKF HGZ,
Z$ O[A|]VFZL4 X]S|JFZ DCFlXJZFl+ 5J" lGlD¿[ lXJElÉT ULTGL :5WF" XF/FSLI
!Z DFR"4 ZlJJFZ CM/L v W]/[8L4 Z\UMt;JGL pHJ6L HGZ,
Z& DFR"4 ZlJJFZ ,uGÒJGDF\ ;\JFlNTF4 ÒJG;FYLGL 5;\NUL V\U[ lJRFZUMQ9L SM,[H
! V[l5|,4 XlGJFZ XF/F v SM,[H 5ZL1FFVM DF8[ ;\RF,S D\0/ £FZF X]E[rKF VG[ VFXLJ"RG SFI"S|D XF/F v SM,[H 5ZL1FFVM DF8[ ;\RF,S D\0/ £FZF X]E[rKF VG[ VFXLJ"RG SFI"S|D HGZ,
) V[l5|,4 ZlJJFZ —VlC\;F 5ZDMWD"4 lGA\W ,[BG XF/FSLI
!5 V[l5|,4 XlGJFZ —J[S[XGDF\ X]\ SZXM m˜ lGQ6F\TG\] DFU"NX"G HGZ,
Z& V[l5|,4 ZlJJFZ ;+F\T ;DFZ\E4 X]E[rKF v VFXLJ"RG 5|D]BzL DMCGEF. 58[, £FZF HGZ,