વિવિધા હોસ્ટેલનો ટૂંકો પરિચય

News :
View all

lJlJWF CM:8[,GM 8}\SM 5lZRI o

zL 58[[, S[/J6L D\0/ 5LP8LP;LP slJlJWFf CM:8[,GL X~VFT ;G[ Z__5DF\ Y.P H[DF\ 5LP8LP;LPGM VeIF; SZTF\ Z__ EF.vAC[GMV[ ZCLG[ 5LP8LP;LPGL A]lGIFNL TF,LD D[/JLP ;DI HTF\ 5LP8LP;LPGM S[|h 38TF\ QF" Z_!! YL VF CM:8[,G[ ;\:YFGF 5|D]B zL DMCGEF. ,FP 58[, H[ S[/J6L 1F[+[ DM8]\ GFD WZFJ[ K[ V[JF 5}P NFNFÒV[ ;J"7FlT ;DFHGL lNSZLVM DF8[ VF lA<0L\U ,MSF5"6 SZL VG[ —lJlJWF CM:8[,˜ GFD VF%I\]P H[DF\ H]NL H]NL 7FlTGL4 58[, S[/J6L D\0/ ;\RFl,T 8[ÉGM,MÒ SF¶,[H4 ALPV[0ŸP SF¶,[H VG[ 3M0F;ZF SF¶,[HDF\ VeIF; SZTL AC[GM ZC[ K[P H]NL H]NL 7FlT4 H]NL H]NL ZC[6LSZ6L CMJF KTF\ VF CM:8[,DF\ ZC[TL VFJL AC[GM C/LD/LG[ ;\5YL ZC[ K[ VG[ 5MTFGM VeIF; SZ[ K[P 5}P NFNFÒGL 5[|Z6FYL VgI 7FlTGL 5[|Z6FYL VgI 7FlTGL AF/FVMG[ ;FZL ;\:YFGL CM:8[,DF\ ZCLG[ E6JFGM DMSM D?IM K[ T[ VFG\NGL JFT K[P RF,] JQF"DF\ Z!& AF/FVM VF lJlJWF CM:8[,DF\ ZC[ K[P DIF"lNT ;\bIF CMJF KTF\ VF CM:8[,DF\ 5|J[X DF8[ NZ JQF[" 3;FZM JWTM ÔI K[P VgI 7FlT v;DFÔ[V[ 56 VF lJlJW CM:8[,GL GM\W ,LWL K[P