પટેલ કેળવણી મંડળની
વિવિધ સમિતિઓ

News :
View all
jIJ:YF5S ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z 0MP 5LPV[DP GFN5ZF p55|D]B H}GFU-
# zL SF\lTEF. UMZWGEF. O0N] ;eI H}GFU-
$ zL AL5LGR\§ J[,ÒEF. SG[ZLIF ;eI H}GFU-
5 0MP ÒP8LP ,F0F6L ;eI H}GFU-
& zL ZlTEF. UMZWGEF. ;]]Z[Ô ;eI H}GFU-
* zL VZlJ\NEF. S[XJEF. ,F0F6L ;eI H}GFU-
( zL lXZLQFEF. SZDXLEF. ;F5lZIF ;eI H}GFU-
) zL DMCGEF. H;DTEF. N,;Fl6IF ;eI H}GFU-
!_ zL ZlT,F, DMCGEF. lC\;] ;eI H}GFU-
!! zL ;JÒEF. DGÒEF. D[G5ZF ;eI H}GFU-
!Z 0MP HDGEF. GZ;LEF. H;F6L ;eI H}GFU-
!# zL lN,L5EF. DMCGEF. D[35ZF ;eI H}GFU-
!$ zL ;\HIEF. S'Q6NF; SMZl0IF ;eI H}GFU-
!5 zL SF\lTEF. R+E]HEF. J{`GF6L ;eI H}GFU-
,FIhG ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL ;\HIEF. S'Q6NF; SMZl0IF .gRFH" H}GFU-
# zL S<5[XEF. DMCGEF. 58[, ;C.gRFH" H}GFU-
$ zL VZlJ\NEF. S[XJEF. ,F0F6L ;eI S[XMN
5 zL ZlT,F, 0FIFEF. DFZl0IF ;eI H}GFU-
& zL HDGEF. DFWJÒEF. hF,FJFl0IF ;eI H}GFU-
* zL XXLSF\TEF. VF\AFEF. ELDF6L ;eI H}GFU-
NLSZL N¿S IMHGD;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL DMCGEF. H;DTEF. N,;Fl6IF .gRFH" H}GFU-
# zL R\N]EF. 5Z;M¿DEF. +F\Al0IF ;C.gRFH" H}GFU-
$ zL ,l,TEF. SZXGEF. EF,Ml0IF ;eI H}GFU-
5 zL DFWJÒEF. JXZFDEF. GFN5ZF ;eI H}GFU-
& zL S<5[XEF. DMCGEF. 58[, ;eI H}GFU-
* zL U],FANF; UMS/NF; 0-F6LIF ;eI H}GFU-
pDF GFZL ZtG V[JM0" ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL 0MP 5LPVFZP UMWF6L .gRFH" H}GFU-
# zL lNG]EF. 5\RF6EF. SF,lZIF ;C .gRFH" H}GFU-
$ zL ;\HIEF. S'Q6NF; SMZl0IF ;eI H}GFU-
5 zL lN,L5EF. DMCGEF. D[35ZF ;eI H}GFU-
& zL DG;]BEF. S]ZÒEF. N[SLJF0LIF ;eI H}GFU-
* zL JGZFHEF. DMCGEF. EF6Jl0IF ;eI H}GFU-
AF\WSFD ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL lXZLQFEF. SZDXLEF. ;F5lZIF .gRFH" H}GFU-
# zL lA5LGR\§ J[,ÒEF. SG[lZIF ;eI H}GFU-
$ zL XXLSF\TEF. VF\AFEF. ELDF6L ;eI H}GFU-
5 zL S<5[XEF. DMCGEF. 58[, ;eI H}GFU-
& zL lJõ,EF. WZDXLEF. SMZl0IF ;eI H}GFU-
* zL ELDÒEF. VZH6EF. DSJF6F ;eI H}GFU-
( zL lSZL8EF. Z6KM0EF. ELDF6L ;eI H}GFU-
) zL R\N]EF. 5Z;M¿DEF. +F\Al0IF ;eI H}GFU-
!_ zL C;D]BEF. CLZÒEF. ÔlJIF ;eI H}GFU-
!! zL lJHIEF. slNJFGf S[X]EF. +F\Al0IF ;eI H}GFU-
!Z zL Z;LSEF. CZNF;EF. 5Z;Fl6IF ;eI H}GFU-
,LU, V[.0 ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL ;JÒEF. DGÒEF. D[G5ZF .gRFH" H}GFU-
# zL ;\HIEF. S'Q6NF; D[G5ZF ;eI H}GFU-
$ zL HDGEF. DFWJÒEF. hF,FJFl0IF ;eI H}GFU-
5 zL VD'T,F, CLZÒEF. ;\TMSL ;eI H}GFU-
& zL lXZLQFEF. SZDXLEF. ;F5ZLIF ;eI H}GFU-
* zL DMCGEF. H;DTEF. N,;Fl6IF ;eI H}GFU-
( zL ZlTEF. D}/ÒEF. lC\;] ;eI H}GFU-
tJlZT lG6"I ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL DMCGEF. H;DTEF. N,;Fl6IF .gRFH" H}GFU-
# zL lXZLQFEF. SZDXLEF. ;F5lZIF ;eI H}GFU-
$ zL ZlTEF. D}/ÒEF. lC\;] ;eI H}GFU-
5 zL 5ZATEF. KUGEF. 5Z;Fl6IF ;eI H}GFU-
& zL SF\lTEF. R+E]HEF. J{`GF6L ;eI H}GFU-
* zL VZH6EF. ZtGFEF. S6;FUZF ;eI H}GFU-
lC;FA4 GF6F\ VG[ VMl08 ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL lXZLQFEF. SZDXLEF. ;F5lZIF .gRFH" H}GFU-
# zL ;JÒEF. DGÒEF. D[G5ZF ;eI H}GFU-
5 zL ZlTEF. D}/ÒEF. lC\;] ;eI H}GFU-
& zL DMCGEF. GFYFEF. ZTG5ZF ;eI H}GFU-
* zL SF\lTEF. R+E]HEF. J{`GF6L ;eI H}GFU-
( zL VD'T,F, CLZÒEF. ;\TMSL ;eI H}GFU-
) zL ZlTEF. 0FIFEF. DFZl0IF ;eI H}GFU-
V[S[0[DLS ;lDlT s:8FO l;,[SXG TYF V[S[0[lDS 0[J,5D[g8f
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL 0MP 5LPVFZP UMWF6L .gRFH" H}GFU-
# H[ T[ X{1Fl6S V[SDGF VFRFI"zL ;eI H}GFU-
$ H[ T[ X{1Fl6S V[SDGF .gRFH"zL ;eI H}GFU-
5 lGID D]HA lJQFI lGQ6FTzL ;eI H}GFU-
& 5|D]BzL CFHZ G ZC[ TM T[GF 5|lTlGlWzL VYJF 5|D]BzL SC[ T[ ;eI H}GFU-
BZLN ;lDlT sKF+F,I TYF X[1Fl6S V[SDMf
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL ZlTEF. D}/ÒEF. lC\;] .gRFH" H}GFU-
# zL lXZLQFEF. SZDXLEF. ;F5lZIF ;eI H}GFU-
$ zL DMCGEF. H;DTEF. N,;Fl6IF ;eI H}GFU-
5 zL SF\lTEF. R+E]HEF. J{`GF6L ;eI H}GFU-
& zL SF\lTEF. CZNF;EF. 5Z;Fl6IF ;eI H}GFU-
* zL ZlTEF. 0FIFEF. DFZl0IF ;eI H}GFU-
zLDTL VFZPV[;P SF,lZIF 5|FIDZL :S}, ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL 0MP ÒP8LP ,F0F6L .gRFH" H}GFU-
# zL 0MP 5LPVFZP UMWF6L V[S[0[lDS .gRFH" H}GFU-
$ zL SF\lTEF. R+E]HEF. J{`GF6L ;eI H}GFU-
5 zL DMCGEF. H;DTEF. N,;F6LIF ;eI H}GFU-
& zL lN,L5EF. DMCGEF. D[35ZF ;eI H}GFU-
* zL lXZLQFEF. SZDXLEF. ;F5lZIF ;eI H}GFU-
( zL ZlTEF. D]/ÒEF. lC\;] ;eI H}GFU-
) zL ZlTEF. EUJFGÒEF. E]JF ;eI H}GFU-
!_ zL lJõ,EF. DMCGEF. J{`GF6L ;eI H}GFU-
!! zL S<5[XEF. DMCGEF. 58[, ;eI H}GFU-
!Z 5|Lg;L5F,v VFZPV[;P SF,lZIF 5|FP :S}, sV\U[|Òf CMNFGL ~V[ H}GFU-
!# 5|Lg;L5F,v VFZPV[;P SF,lZIF 5|FP :S}, sU]HZFTLf CMNFGL ~V[ H}GFU-
zL V[DP V[DP 3M0F;ZF DlC,F SM,[H ;lDlT
S|D ;eIzLG\] GFD CMNŸM UFD
! zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[, 5|D]B H}GFU-
Z zL 0MP J'H,F, SZXGEF. VF\SM,F .gRFH" H}GFU-
# zL ZlTEF. EUJFGÒEF. E]JF ;C.gRFH" H}GFU-
$ zL DG;]BEF. S]ZÒEF. N[SLJFl0IF ;eI H}GFU-
5 zL JH]EF. DFWJÒEF. E]T ;eI H}GFU-
& zL XF\lT,F, DGÒEF. 3M0F;ZF ;eI H}GFU-
* zL R\N]EF. UMZWGEF. R5,F ;eI H}GFU-
( zL ZlTEF. 0FIFEF. DFZl0IF ;eI H}GFU-
) zL C;D]BEF. CLZÒEF. ÔlJIF ;eI H}GFU-
!_ l5|g;L5F,zL v V[DPV[DP 3M0F;ZF DlC,F SM,[H CMNFGL ~V[ H}GFU-
પટેલ કેળવણી મંડળ કોલેજ ઓફ ટેક્નોલોજી એન્ડ બી.એડ સમિતિ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ / ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
2 શ્રી મનસુખભાઇ કુરજીભાઈ દેકીવાડીયા સહ ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી સંજયભાઈ કૃષ્ણદાસ કોરડીયા સભ્ય જૂનાગઢ
4 શ્રી મોહનભાઇ નાથાભાઈ રતનપરા સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી શિરીષભાઈ કરમશીભાઇ સાપરીયા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી ડો. દિનેશભાઇ આણંદભાઈ મેંદપરા સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી ડો. વૃજલાલ કરશનભાઇ આકોલા સભ્ય જૂનાગઢ
8 શ્રી હરિભાઈ કરશનભાઇ કાલાવડીયા સભ્ય જૂનાગઢ
9 શ્રી પ્રા. રાજુભાઈ મકવાણા કો.ઓપ્ટ્ટા.સભ્ય જૂનાગઢ
10 પ્રિન્સીપાલશ્રી - પ.કે.મંડળ ટેક્નોલોજી કોલેજ હોદાની રૂએ જૂનાગઢ
11 પ્રિન્સીપાલશ્રી - પ.કે.મંડળ બી.એડ. કોલેજ હોદાની રૂએ જૂનાગઢ
શ્રીમતી આર.જે.કનેરીયા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ તથા પ.કે.મં.અપર પ્રાયમરી ગર્લ્સ સ્કૂલ સમિતિ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી મોહનભાઇ જશમતભાઈ દલસાણીયા ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી કાંતિભાઈ ચત્રભુજભાઈ વૈશ્નાણી સહ ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
4 શશ્રી બિપીનચંદ્ર વેલજીભાઇ કનેરીયા સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી વાલજીભાઇ ગોરધનભાઈ ફળદુ સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી ગોરધનભાઈ ખીમજીભાઈ ભાલોડી સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી અશોકભાઈ શામજીભાઈ ભૂત સભ્ય જૂનાગઢ
8 શ્રી ડો. દિનેશભાઇ આણંદભાઈ મેંદપરા સભ્ય જૂનાગઢ
9 શ્રી મંજુલાબેન આર. લાડાણી સભ્ય જૂનાગઢ
10 પ્રિન્સીપાલશ્રી - આર.જે.કનેરીયા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ હોદાની રૂએ જૂનાગઢ
11 પ્રિન્સીપાલશ્રી - પ.કે.મં.અપર પ્રાયમરી ગર્લ્સ સ્કૂલ હોદાની રૂએ જૂનાગઢ
પટેલ કેળવણી મંડળ વિવિધા હોસ્ટેલ સમિતિ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી રતિભાઈ મુળજીભાઈ હીસુ ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી મોહનભાઇ એચ. રાજપરા સહ ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
4 શ્રી ગોરધનભાઈ ખીમજીભાઈ ભાલોડી સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી રતિભાઈ ડાયાભાઇ મારડિયા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી કાંતિભાઈ ચત્રભુજભાઈ વૈશ્નાણી સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી પરબતભાઇ છગનભાઇ પરસાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
શ્રી એન. પી. ભાલોડીયા હાઈસ્કૂલ (એંગ્રેજી-ગુજરાતી) સમિતિ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી ડો. જમનભાઈ નરશીભાઈ જસાણી ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી કાંતિભાઈ ચત્રભુજભાઈ વૈશ્નાણી સહ ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
4 શશ્રી શિરીષભાઈ કરમશીભાઇ સાપરીયા સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી મોહનભાઇ જશમતભાઈ દલસાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી ડો.બી.એ.ભાલોડીયા સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી ડો.એ.એન.કટારીયા સભ્ય જૂનાગઢ
8 શ્રી ચંદુભાઈ ગોરધનભાઈ ચપલા સભ્ય જૂનાગઢ
9 શ્રી ડો. દિનેશભાઇ આણંદભાઈ મેંદપરા સભ્ય જૂનાગઢ
10 શ્રી ધીરુભાઈ રામજીભાઈ સાદરીયા સભ્ય જૂનાગઢ
11 પ્રિન્સીપાલશ્રી- એન. પી. ભાલોડીયા હાઈસ્કૂલ (એંગ્રેજી-ગુજરાતી) હોદાની રૂએ જૂનાગઢ
છાત્રાલય બાળાઓ વિકાસ સમિતિ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રીમતી ઇન્દુબેન વૃજલાલ આકોલા ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી કાંતિભાઈ ચત્રભુજભાઈ વૈશ્નાણી સહ ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
4 શ્રી રતિભાઈ મુળજીભાઈ હીસુ સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી શિરીષભાઈ કરમશીભાઇ સાપરીયા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી મંજુલાબેન આર. લાડાણી સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી લલિતભાઈ કરશનભાઇ ભાલોડીયા સભ્ય જૂનાગઢ
8 શ્રી ગુલાબભાઇ ગોકળભાઇ ડઢાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
9 શ્રી મોહનભાઇ એચ. રાજપરા સભ્ય જૂનાગઢ
10 શ્રી વનરાજભાઈ મોહનભાઇ ભાણવડીયા સભ્ય જૂનાગઢ
11 શ્રીમતી રમાબેન મનસુખલાલ ઘોડાસર સભ્ય જૂનાગઢ
12 શ્રી ડો. વૃજલાલ કરશનભાઇ આકોલા સભ્ય જૂનાગઢ
13 શ્રી મુખ્ય ગૃહમાતા કો.ઓપ્ટ્ટા.સભ્ય જૂનાગઢ
સ્ટુડન્ટ કેરિયર ડેવલોપમેન્ટ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી જમનભાઈ માધવજીભાઈ ઝાલાવાડિયા ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી મોહનભાઇ જશમતભાઈ દલસાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
4 શ્રી વનરાજભાઈ મોહનભાઇ ભાણવડીયા સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી ધીરુભાઈ રામજીભાઈ સાદરીયા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી ડો.પી.બી.કાંજીયા કો.ઓપ્ટ્ટા.સભ્ય જૂનાગઢ
રસોડા સમિતિ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી કાંતિભાઈ ચત્રભુજભાઈ વૈશ્નાણી ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી મોહનભાઇ એચ. રાજપરા સહ ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
4 શ્રી કાંતિભાઈ હરદાસભાઇ પરસાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી મોહનભાઇ જશમતભાઈ દલસાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી ગુલાબભાઇ ગોકળભાઇ ડઢાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી રતિભાઈ ભગવાનજીભાઈ ભુવા સભ્ય જૂનાગઢ
8 શ્રી ભીમજીભાઈ અરજનભાઇ મકવાણા સભ્ય જૂનાગઢ
9 શ્રી મુખ્ય ગૃહમાતા કો.ઓપ્ટ્ટા.સભ્ય જૂનાગઢ
આરોગ્ય સમિતિ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી ડો.જે.એન.જસાણી ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી ડો.પી.એમ.નાદપરા સભ્ય જૂનાગઢ
4 શ્રી મોહનભાઇ જશમતભાઈ દલસાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી ડો.એચ.એલ.કણસાગરા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી ડો.જી.ટી.લાડાણી સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી ડો.ડી.જી.માકડીયા સભ્ય જૂનાગઢ
8 શ્રી ડો.જી.જે.જાવિયા સભ્ય જૂનાગઢ
9 શ્રી ડો.સી.ડી.ચાપડીયા સભ્ય જૂનાગઢ
10 શ્રી મોહનભાઇ એચ. રાજપરા સભ્ય જૂનાગઢ
11 શ્રી મંજુલાબેન આર. લાડાણી સભ્ય જૂનાગઢ
12 શ્રી મુખ્ય ગૃહમાતા કો.ઓપ્ટ્ટા.સભ્ય જૂનાગઢ
સુવિધા સમિતિ (ટ્રાન્સપોર્ટ,વોટરવર્કસ,સિક્યોરિટી)
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી વલ્લભભાઈ બેચરભાઈ સોલાધરા ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી ભીમજીભાઈ અરજણભાઇ મકવાણા સભ્ય જૂનાગઢ
4 શ્રી ભગવાનજીભાઈ લક્ષ્મણભાઇ મેંદપરા સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી કિશોરભાઈ જમનાદાસ મેંદપરા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી કિરીટભાઈ રણછોડભાઈ ભીમાણી સભ્ય જૂનાગઢ
છાત્રાલય સમિતિ
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી મોહનભાઇ જસમતભાઈ દલસાણીયા ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી કાંતિભાઈ ચત્રભુજભાઈ વૈશ્નાણી સહ ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
4 શ્રી મોહનભાઇ નાથાભાઈ રતનપરા સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી શિરીષભાઈ કરમશીભાઇ સાપરીયા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રીમતી ઇન્દુબેન વી.આંકોલા સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી મોહનભાઇ એચ. રાજપરા સભ્ય જૂનાગઢ
8 શ્રીમતી મંજુલાબેન આર.લાડાણી સભ્ય જૂનાગઢ
9 શ્રી અરજણભાઈ રત્નાભાઇ કણસાગરા સભ્ય જૂનાગઢ
10 પ્રી ડો.જી.ટી.લાડાણી સભ્ય જૂનાગઢ
11 શ્રી મુખ્ય ગૃહમાતા કો- ઓપ્ટ.સભ્ય જૂનાગઢ
છાત્રાલય ટ્યુશન સમિતિ (કનેરીયા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ તથા અપર પ્રાયમરી ગર્લ્સ સ્કૂલ)
ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઈ પટેલ પ્રમુખ જૂનાગઢ
2 શ્રી કાંતિભાઈ ચત્રભુજભાઈ વૈશ્નાણી ઇન્ચાર્જ જૂનાગઢ
3 શ્રી મોહનભાઇ જસમતભાઈ દલસાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
4 શ્રી રતિલાલ મુળજીભાઈ હિંસુ સભ્ય જૂનાગઢ
5 શ્રી શિરીષભાઈ કરમશીભાઇ સાપરીયા સભ્ય જૂનાગઢ
6 શ્રી ડો.દિનેશભાઇ આણંદભાઈ મેંદપરા સભ્ય જૂનાગઢ
7 શ્રી અશોકભાઈ શામજીભાઈ ભૂત સભ્ય જૂનાગઢ
8 શ્રી એચ.જી.પરસાણીયા સભ્ય જૂનાગઢ
9 શ્રી મંજુલાબેન આર.લાડાણી સભ્ય જૂનાગઢ
10 શ્રી ધીરુભાઈ રામજીભાઈ સાદરીયા સભ્ય જૂનાગઢ