કારોબારી સમિતિ

News :
View all
58[, S[/J6L D\0/ v H}GFU-GL SFZMAFZL ;eIzLVMGL IFNL o JQF" Z_!&v!(
S|D ;eIG]\ GFD v ;ZGFD\] OMGG\AZ
3Z VMlO;
!P zL DMCGEF. ,F,ÒEF. 58[,
—N5"6˜4 5vHIzL GUZ4 V[;P8LP A;:8[g0 ZM04 H}GFU-
Z&#__&_ )(Z5Z Z__))
ZP zL 0F¶P 5LP V[DP GFN5ZF
ZF6FJFJ RMS4 V[DPÒP ZM04 H}GFU-
Z&#$(*( )(Z$Z _&$ZZ
#P zL SF\lT,F, UMZWGEF. ONN]
!Z4 NF6F5L9 ;M;FI8L4 H}GFU-
Z&*!!*5 )(Z5$5!!!
$P zL AL5LGR\§ J[,ÒEF. SG[lZIF
RMÉ;LGUZ ;M;FI8L4 VFG\N CM8, 5FK/4 V[;P8LP A; :8[g0 ZM04 H}GFU-P
Z&#_$&! )(Z5Z ZZ5_5
5P 0MP zL UMlJ\NEF. 9FSZXLEF. ,F0F6L
VDLßIMT CM:5L8,4 ZFDS'Q6GUZ4 V[;P8LP A; :8[g0 5FK/4 H}GFU-P
Z&#_*Z& )$Z(( $Z(()
&P zL ZlTEF. UMZWGEF. ;]Z[Ô
;LqVMP EFZT 8[=0;"4 R[dAZ VMO SMD;" lA<0L\U4 HIzL ZM04 H}GFU-
Z&5_5_*
Z&5!$*Z
Z&ZZ!#_
Z&ZZ#_*
*P zL DMCGEF. GFYFEF. ZTG5ZF
—TFZS˜4 !Z4 VXMSGUZ4 V[;P8LP A; :8[g0 ZM04 H}GFU-P
Z&#!_5)
)#*5Z (#Z)(
Z&&!$*
(P zL DMCGEF. UMlJ\NEF. ,F0F6L
;ZNFZGUZ ;M;FI8L4 SM,[H ZM04 H}GFU-
Z&*&*#Z Z&Z**#!
)P zL DMCGEF. H;DTEF. N,;Fl6IF
—;M5FG˜4 $*4 ÒT[g§5FS"4 hF\hZ0F 5FS"4 H}GFU-
Z&#_#_!
)$Z*Z $Z5_*
!_P zL J<,EEF. A[RZEF. ;M,FWZF
—VFG\N˜4 Z$vV[4 S
Z&*_*!5
)$Z&$ #Z(!#
Z5*$!&
!! zL 0MP 5LPVFZ UMWF6L
ALv!_Z4 .g§5|:Y V[5F8"D[g84 H,FZFD ;M;FI8L AFH]DF\4 H}GFU-
Z&5Z$5*
!ZP zL lXZLQFEF. SZDXLEF. ;F5lZIF
—S'Q6S]\H˜4 ##4 VXMSGUZ4 V[;P8LP A; :8[g04 H}GFU-
Z&#_!&5 Z&Z_5$_
Z&&_&_&
)(Z5# Z&#$_
!#P zL ;\HIEF. S'Q6NF; SMZl0IF
V[vZ_Z4 TLY" V[5F8"D[g84 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-
Z&##_5$ )(Z5_ (Z_!_
Z&Z($_#q_$
!$P zL DG;]BEF. S]ZÒEF. N[SLJFl0IF
!(4 5]­QFM¿D GUZ4 CJ[,L JF0L4 V[;P8LP SM,MGL ;FD[4 H}GFU-P
Z&*_!Z# )$Z(Z _5*(*
!5P zL SF\lTEF. R+E]HEF. J{`GF6L
Z!54 NL5F\H,L ;M;FI8Lv!4 8L\AFJF0L ZM04 H}GFU-P
Z&*5))! ))Z5# ###5!
!&P zL VZlJ\NEF. S[XJEF. ,F0F6L
lCgN]:TFG 8FIZ4 [ZFJ/ CF.J[4 S[XMN
)#Z(* ##555
!*P zLDTL .gN]A[G J'H,F, VF\SM,F
—zDNL5˜4 Z( v plDIF ;M;FI8L4 GMA, CF.:S}, ZM04 H}GFU-
Z&#!ZZ5
)$Z** #&5&(
!(P zL VZH6EF. ZtGFEF. S6;FUZF
VXMSGUZ ;M;FI8L4 V[;P8LP A;:8[g0 ZM04 H}GFU-
!)P zL XXLSF\TEF. VF\AFEF. ELDF6L
VHg8F V[5F8"D[g84 N]J["X GUZ4 H}GFU-P
Z&5Z#)&
)$Z&* !*&5!
Z&5_5*(
Z&5Z!!&
Z_P zL ZFDÒEF. C\;ZFHEF. SG[lZIF
zLGFY GUZ4 DFG; :S}, ;FD[4 H}GFU-
Z&#!__&
)$Z(# *#Z*#
Z!P 0MP zL AFA],F, V[P EF,Ml0IF
£FZSFWLX DFS["84 A; :8[XG ZM04 H}GFU-
Z&#!_Z# Z&#!Z$#
ZZP zLDTL D\H],FA[G ZJÒEF. ,F0F6L
—WJ,˜4 lUZGFZ ;M;FI8L4 DMTLAFU4 H}GFU-P
Z&*__#5
Z#P zL ZJÒEF. DlCNF;EF. 58[,
GJI]U .g0:8=Lh4 AF\8JF4 TFP DF6FJNZ
_Z(*$vZ$!55_# )(Z5# !&55_
Z$!$!_q Z$!55_
Z$P zL ZlTEF. D}/ÒEF. lC\;]
5_Z4 lR+S}8 V[5F8"D[g8v!4 HGS5]ZL4 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-P
Z!_) )$Z&$ Z_*&_
_Z(*ZvZZZ_*(
Z5P zL lN,L5EF. DMCGEF. D[35ZF
—X]E 5[,[;˜4 l;lâlJGFIS D\lNZ 5F;[4 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-
Z&#!(#! )(Z5! 5_ZZZ
Z&&!#$&
Z&&!*$5
Z&P zL DFWJÒEF. JXZFDEF. GFN5ZF
V[
_Z(!vZZ#_5#Z
Z*P zL C;D]BEF. CLZÒEF. ÔlJIF
Z!4 VXMSGUZ4 A; :8[g0 ZM04 H}GFU-
Z&#!$_( )(Z5Z Z_!!( Z&&!Z$5q$&
Z(P zL 0MP HDGEF. GZ;LEF. H;F6L
&_Z4 lGlSTF V[5F8"D[g84 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-P
Z&#!#!! )$Z($ $_!!*
Z&ZZ$&*
Z)P zL 0MP ÒPH[P ÔlJIF
—U\]HG˜4 !4 ZFDS'Q6 GUZ4 V[;P8LP A;:8[g0 ZM04 H}GFU-
Z&#!#(! Z&#!#(Z
#_P zL HDGEF. DFWJÒEF. hF,FJFl0IF
—WJ,˜4 lUZGFZ ;M;FI8L4 DMTLAFU4 H}GFU-
Z&*__#5 )$Z&) )#__!
#!P zL 0MP V[RPV[,P S6;FUZF
S6;FUZF 5[YM,MÒ ,[AMZ[8ZL W|]J R[dAZ4 V[;P8LP ZM04 H}GFU-
Z&5_Z((
)$Z*! ($5(&
Z&Z*!!(
#ZP zL XF\lT,F, DGÒEF. 3M0F;ZF
S
)(Z5) Z_5_5
##P zL lJõ,EF. DMCGEF. J{`GF6L
—5lZzD˜4 V[v#)4 HGS5]ZL ;M;FI8L4 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-
Z&##&*Z )$Z&* !*&*Z
#$P zL ;JÒEF. DGÒEF. D[G5ZF s;LPV[Pf
V[;PV[DP D[G5ZF V[g0 S]\P UMS], R[dAZ4 HIzL ZM04 H}GFU-
)#*55 !*$!5
Z&Z#_*#
Z&Z#ZZ*
#5P 0MP 0LPÒ DFS0LIF
T~6 AF/SMGL CM:5L8, W|]J R[dAZ4 V[;P8LP ZM04 H}GFU-
Z&#_Z5Z Z&#_!5Z
)$Z&) !((55
#&P zL R\N]EF. UMZWGEF. R5,F
—ZFH˜4 V[vZZ4 Z6KM0 GUZ4 zLGFY GUZ 5FK/4 H}GFU-
Z&#!)_$ )(*)Z __*(*
#*P zL JF,ÒEF. UMZWGEF. O0N]
O/N] X[ZL4 BFZFS}JF 5F;[4 D]P XF5]Z s;MZ9f4 TFP J\Y,L4 lHP H}GFU-
)(*)* *Z(*Z
_Z(*ZvZZ#_5#
#(P zL EUJFGÒEF. ,1D6EF. D[\N5ZF
D]P ,]JFZ;Z4 TFP J\Y,L4 lHP H}GFU-
)$Z*$ $**((
_Z(*ZvZ5*$#Z
#)P zL XFDÒEF. ÒJFEF. S6;FUZF
Z4 S{,F;GUZ ;M;FI8L4 D]P DF6FJNZ
)$_(* *#(#$
$_P zL 0MP J'H,F, SZXGEF. VF\SM,F
—zDNL5˜4 Z(4 plDIF ;M;FI8L4 GMA, CF.:S}, ZM04 A; :8[g0 5FK/4 H}GFU-
Z&#!ZZ5
$!P zL ZlT,F, SZDXLEF. 5F0l,IF
D]P lR+M04 TFP TF,F,F sULZf
_Z(**vZ(55##
$ZP zL VXMSEF. XFDÒEF. E]T
5_#4 VFlNtI V[5F8"D[g84 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-
)$Z&! &(!_)
$#P zL R\N]EF. UF\UÒEF. SF,lZIF
V[v#!4 GC[~5FS" ;M;FI8L4 A; :8[g0 5F;[4 H}GFU-
)ZZ($ !&#*5
$$P zL H[ZFDEF. WZDXLEF. O/N]
D]P XF5]Z s;MZ9f TFP J\Y,L4 lHP H}GFU-
$5P zL S<5[XEF. V[DP 58[,
—N5"6˜4 HIzLGUZ4 A;:8[g0 ZM04 H}GFU-
Z&#__&_ )(Z5Z Z))_)
$&P zL lSXMZEF. HDGEF. D[\N5ZF
D]P ,]JFZ;Z4 TFP J\Y,L4 lHP H}GFU-
$*P zL ClZEF. SZXGEF. SF,FJl0IF
—ZFDlS|QG˜4 HIzLGUZ ;M;FI8L4 V[;P8LP A;:8[g0 ZM04 H}GFU-
Z&#!!_$
$(P zL JF,ÒEF. N]NFEF. ,F0F6L
D]P S[J§F4 TFP S[XMN4 lHP H}GFU-
_Z(*!vZ*$#5$
$)P zL lJõ,EF. WZDXLEF. SMZl0IF
—GLlTlJHI˜4 !#vVXMSGUZ ;M;FI8L4 V[;P8LP A;:8[g0 ZM04 H}GFU-
Z&#!!Z#
5_P zL D}/ÒEF. GZXLEF. N[5F6L
D]P VÔA4 TFP S[XMN4 lHP H}GFU-
_Z(*!vZ55&Z5 )$Z** #5!Z*
5!P zL 5Z;M¿DEF. JLZÒEF. N[,JFl0IF
lCgN]:TFG V[U|M ;[g8Z4 SG[lZIF XM5L\U ;[g8Z4 DMTLAFU4 H}GFU-
Z&*5_#$ )$Z(_ (*$5_
5ZP zL 0MP V[PV[GP S\8FlZIF
Z4 JW"DFG ;M;FI8L4 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-
)(Z5) ((*((
5#P zL ,l,TEF. SZXGEF. EF,Ml0IF
Z_#4 lR+S}8 V[5F8"D[g8v!4 HGS5]ZL4 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-
)$Z&$ Z$#!!
5$P zL D]S[XEF. JLZÒEF. +F\Al0IF
D]P ;ZNFZU-4 TFPDF6FJNZ4 lHP H}GFU-
_Z(*$vZ$Z$&_ )$Z&# *Z!*Z
55P zL U],FANF; UMS/NF; 0-F6LIF< > &_!4 lR+S}8 V[5F8"D[g84 HGS5]ZL4 hF\hZ0F ZM04 H}GFU- )(Z5Z ZZ#5*
5&P zL 0MP lNG[XEF. VF6\NEF. D[\N5ZF
—;\S[T˜4 $__vV[4 ZFIÒGUZ4 X[ZL G\P !$4 DMTLAFU ZM04 H}GFU-P
Z&*_5&_ )(Z$( )(*)*
5*P zL lJHIEF. slNJFGf S[X]EF. +F\Al0IF
zLÒS'5F4 ;CÔG\N U]Z]S]/ ;FD[4 H}GFU-vJ[ZFJ/ CF.J[4 J\Y,L s;MZ9f
_Z(*ZZZZ!55 Z&#!Z$#
)(Z5# ZZ_5!
5(P zL 0FIFEF. ZTGXLEF. O/N]
5\RFIT VMlO; ;FD[4 D]P VFlNtIF6F4 TFP ZF6FJFJ4 lHP 5MZA\NZP
_Z(_!vZ#
5)P zL SF\lT,F, CZNF;EF. 5Z;Fl6IF
Z_!4 lR+S}8 V[5F8"D[g84 HGS5]ZL4 hF\hZ0F ZM04 H}GFU-P
Z&Z#&*& )(Z$5 ((&5*
&_P zL VD'T,F, CLZÒEF. ;\TMSL
&_#4 G\NGJG V[5F8"D[g84 £FZSFWLX DFS["8 5FK/4 ;ZNFZAFU4 H}GFU-P
Z&#_#&& )(Z5Z Z!()&