બાળાઓના વ્યક્તિત્વ
વિકાસ માટેની પ્રવૃત્તીઓ

News :
View all

AF/FVMGF jIlÉTtJ lJSF; DF8[GL 5|J'l¿VM

S]SL\U É,F; o

KF+F,IDF\ ZCLG[ VeIF; SZTL NLSZLVM Z;M.S/FDF\ S]X/ AG[ T[ C[T]YL Z;M.DF\ lJlJW GF:TF4 H[JF S[ U]HZFTL4 RF.GLh4 ;FpY .lg0IG4 lJlJW :JFNGF UZDv9\0F 5L6FVM4 SFl9IFJF0L4 A\UF/L4 5\ÔAL lJU[Z[ lJlJWTF;EZ JFGULVM S[JL ZLT[ AGFJL XSFI T[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P H~Z H6FI TM ACFZYL lGQ6F\T jIlÉTGL ;[JF 56 ,[JFDF\ VFJ[ K[P


:JLD\U É,F; o

H}GFU-DF\ U|LG;L8L BFT[ VFJ[, &_cX!Z_c GF :JLDL\U 5], 5Z KF+F,IGL AF/FVMG[ 5F6LDF\ TZJFGL TF,LD :5[xI, SMR £FZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P NZ DlCGFGF XlGJFZ[ A5MZ 5KL VG[ ZlJJFZ[ ;JFZYL ;F\H TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P


8] jCL,Z v OMZ jCL,Z 0=F.JL\U o

VFHGF h05L I]UDF\ NZ[S jIlÉTV[ JFCG R,FJTF XLBJ\] H~ZL AgI\] K[P VFYL KF+F,IGL AC[GMG[ lGQ6F\T SMR £FZF 8] jCL,Z v OMZ jCL,Z 0=F.JL\UGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 0=F.JL\UGL TF,LD 5}ZL YIF AFN VFJF AC[GMG[ 0=F.JL\U ,FI;g; 56 S-FJL VF5JFDF\ VFJ[ K[P


:S[8L\U o

ÒJGDF\ V[SFU|TF4 ;DTM,G VG[ V[S wI[IGF C[T]G[ l;â SZJF KF+F,IGL AC[GMG[ lGQ6F\T SMR £FZF :S[8L\U XLBJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|J'l¿DF\ AC[GM pt;FCE[Z Ô[0FI K[ VG[ S\.S GJ\] XLbIFGM VFG\N D[/J[ K[P


SZF8[ v H}0M o

V;FWFZ6 5lZl:YlTDF\ :JARFJ S[JL ZLT[ SZXM T[ DF8[ 5âlT;ZGL SFZF8[vH}0MGL TF,LD lGQ6F\T SMR £FZF KF+F,IGL AC[GMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL AC[GMDF\ VFtDlJ`JF; JW[ K[ VG[ S8MS8LGF ;DI[ :JZ1F6 ÔT[ SZL XS[ K[P


;\ULT v G'tIGF JUM" o

KF+F,IDF\ AC[GM DF8[ R,FJJFDF\ lJlJW 5|J'l¿VMDF\ AC[GM pt;FC5}J"S EFU ,[ K[ JW]DF\ VF AC[GMG[ ;\ULT VG[ G'tIGL 5âlT;ZGL TF,LD lGQ6FT £FZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P EZTGF8–D4 XF:+LI G'tI v UFG4 lJU[Z[GL 5;\NUL 5|DF6[ KF+F,IGL AC[GM CM\X[vCM\X[ Ô[0FI K[ VG[ pt;FC5}J"S EFU ,[ K[P


:5MSG .\u,LXGF JUM" o

—U]HZFTLVMG[ V\U[|Ò AM,TF GYL VFJ0T\]˜ VFJ]\ 36F ,MSM SC[ K[ VG[ VF SFZ6[ AWL JFT[ CM\lXIFZ CM.V[ TM 56 VCL\ SFRF 50LV[ KLV[P KF+F,IGL AC[GM S0S0F8 V\U[|Ò AM,L XS[ VG[ V\U[|ÒDF\ JFTRLT SZL XS[ T[ DF8[ TH7 £FZF :5MSG .\u,LXGF JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P


JFlQF"S ;F\:S'lTS SFI"S|D —3}\3Z˜ o

NZ[S jIlÉTDF\ SM.G[ SM. B]AL K}5FI[,L CMI K[P H~Z K[ DF+ V[G[ 5|Mt;FlCT SZLG[ T[GL K}5FI[,L XlÉTG[ ACFZ ,FJJFGL KF+F,IGL NLSZLVMGM ;F{YL l5|I SFI"S|D V[8,[ JFlQF"S ;F\:S'lTS SFI"S|D —3}\3Z˜P VF SFI"S|D ;\:YFGF 58F\U6DF\ H pHJFIF K[4 H[DF\ !5vZ_ CÔZ DFGJD[NGL ;D1F KF+F,IGL AF/FVM 5|FRLGvVJF"RLG G'tIS'lTVM :8[H 5ZYL ZH} SZ[ K[ tIFZ[ Ô[GFZF 56 N\U ZCL ÔI K[P VnTG ,F.8L\U4 ;Fµg0 l;:8D VG[ ;]XMlET Z\UD\R VF SFI"S|DG[ RFZ RF\N ,UFJ[ K[P


5|JF; v 5I"8G o

E6TZGL ;FY[ KF+F,IGL AF/FVMG[ ACFZGL N]lGIF Ô[JF v Ô6JFG\] 56 D/L ZC[ K[P WMZ6 ( DF\ NFB, YTL AF/FVMG[ :YFlGS 5|JF;MG\] VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V{lCFl;S DCÀJ WZFJTF\ :Y/MGM 5|JF; UM9JJFDF\ VFJ[ K[P S]NZTL ;F{\NI"GL DÔ DF6[ K[P JQF" NZdIFG A[ YL +6 DM8F 5|JF;MG\] 56 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 56 NLSZLVM CM\X[ CM\X[ Ô[0FI K[P


JÉT'tJ :5WF"VM o

ÔC[ZDF\ ,MSM ;D1F SM. lJQFI 5Z JÉTjI VF5J\] ;Z/ GYLP :8[H lOIZYL VFJL JBT[ S\. AM,JFG\] ;}hT\] GYLP VF K}5M EI N}Z SZJF DF8[ KF+F,IGL AC[GMGL T[DGL S1FF 5|DF6[ H]NF H]NF lJQFI 5Z JÉT'tJ :5WF" IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[YL EFQFFX]lâ4 ;RM8 ZH}VFT H[JL VlEjIlÉTGL S/F NLSZLVMDF\ lJS;[ K[P H}GFU-GL lJlJW ;\:YFVM £FZF VFIMlHT H]NL H]NL JÉT'tJ :5WF"VMDF\ VF KF+F,IGL AF/FVM pt;FC5}J"S EFU ,[ K[ VG[ p¿D N[BFJ SZL4 .GFDM D[/JL KF+F,IG\] UF{ZJ JWFZ[ K[P ;\:YF TZOYL VF V\U[G\] H~ZL DFU"NX"G NLSZLVMG[ D/T\] ZC[ K[P


lJlJW lJQFIMGF TH7M v DCFG]EFJMGF 5|JRG o

H]NF H]NF ;DI[ H]NF H]NF 1F[+GF TH7M4 lJ£FG JÉTFVMGF 5|JRGM KF+F,IDF\ UM9JL KF+F,IGL NLSZLVMDF\ ;FltJS ;\:SFZMG\] l;\RG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF JÉTFVM ;FY[ AC[GMGL lJRFZUMQ9L VG[ 5|`GM¿ZL 56 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P


;LJ6 v U]\Y6 v EZTGF\ JUM" o

VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ EZTvU]\Y6GL S,FV[ N[XlJN[XDF\ GFDGF D[/JL K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ EZTU]\Y6G\] :YFD D]õL µ\R[Z\] K[P VtIFZGF I]UDF\ EZTSFDGM S[|h DM8M K[P KF+F,IGL AC[GM EZTU]\Y6GL 5|J'l¿ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T l;,F.SFD 56 XLBJJFDF\ VFJ[ K[P


N.C.C.

KF+F,IGL AC[GMDF\ lX:T4 ;FC; VG[ ZFQ8=5[|D lJS;LT YFI T[ DF8[ V[GP;LP;LP 5|J'l¿DF\ 56 AC[GM HM0FI K[ VG[ 5|Ô;TFS lNG lNCLDF\ IMÔTL 5Z[0DF\ EFU ,[JF H.G[ 5MTFG\] SF{JT ATFJTL ZCL K[P


XFZLlZS S;ZTM4 lHdG[lXID4 IMU VG[ ZDTUDT o

TGvDGGL T\N]Z:TL DF8[ KF+F,IGL AC[GMG[ ;JFZGF V0WMS,FS ZMÒ\NL S;ZTM SZFJJFDF\ VFJ[ K[P NZZMH ;F\HGF V[S S,FS ;FD]lCS ZDTM ZDF0JFDF\ VFJ[ KP p5ZF\T lHgD[lXIDGL ;]lJWF 56 ;\:YFDF\ ZFBJFDF\ VFJL K[P lGQ6F\T IMUU]~ £FZF IMU XLBJJFDF\ VFJ[ K[P


aI]8L 5F,"Z VG[ DC[\NLGF JUM" o

X'\UFZG\] :+LGF ÒJGDF\ VlT DCÀJG\] :YFG K[P ;F{G[ ;FZF4 VFSQF"S N[BFJ\] K[P VtIFZGF ;DI 5|DF6[ KF+F,IGL NLSZLVM VF 1F[+[ 5FK/ G ZCL ÔI T[ C[T]YL VG[ 5MTFG\] VFUJ\] jIlÉTtJ µ\E] SZL XS[ T[ DF8[ ;\:YFDF\ aI]8L 5F,"Z VG[ DC[\NLGF JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lG5]6 Y.G[ VeIF; 5}6" YIF AFN jIJ;FI TZLS[ V5GFJLG[ NLSZLVM 3ZDF\ VFlY"S DNN SZL XS[ T[ DF8[GL TDFD Ô6SFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P


jIlÉTtJ lJSF; 5|J'l¿ o

KF+F,IDF\ lGJF; SZTL AC[GMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ lJlJW 5|J'l¿VM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P KF+F,IDF\ IMÔTF lJlJW SFI"S|DMG\] ;\RF,G lJnFYL"GL AC[GM ÔT[ H SZ[ K[P 5MT5MTFGL ~lR VG[ 5;\NUL VG];FZGL 5|J'l¿VMDF\ AC[GM VFU/ JW[ T[ DF8[G\] %,[8OMD" 5}Z\] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P AC[GMDF\ jIlÉTtJ lJSF; YFI T[ DF8[ ÒJGM5IMUL DFU"NX"G VF5TF TH7M JÉTjIMG\] VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P


VMl0IMvlJl0IM o

KF+F,IDF\ ZC[TL AF/FVMG[ ;DIF\TZ[ 5|MH[É8Z £FZF ;FZL 5FlZJFlZS lOD ATFJJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ JQF"DF\ V[SFN JBT XC[ZGF lYI[8ZDF\ :5[xI, XF¶ £FZF lOD Ô[JF ,. HJFDF\ VFJ[ K[P


,FIA[|ZL o

KF+F,IGL AC[GMGL 7FGl5IF;FG[ ;\T]Q8 SZJF NZ[S lJQFIG\] 7FG D/L ZC[ T[ DF8[ VnTG ,FIA[|ZL ;]lJWF CM:8[,DF\ µEL SZJFDF\ VFJL K[P H]NF H]NF U]HZFTL v V\U[|Ò VBAFZM4 :+L S[/J6LGF ;FDlISM T[DH ;FDFlHS JF\RGGF 5]:TSM4 VFZMuIG[ ,UTF\ 5]:TSM lJXF/ Z[gH ,FIA[|ZLDF\ p5,aW K[P


SMd%I]8Z ,[AMZ[8ZL o

SF¶,[HGF 8[SGM,MÒ VeIF;S|DMDF\ E6TL KF+F,IGL AF/FVMG[ SF¶,[HGF lX1F6 ;DI p5ZF\T SMd%I]8ZGL lJX[QF 5[|É8L; DF8[ U.G.C. CM:8[,DF\ !& SMd%I]8Z WZFJTL V[S VnTG ,[A µEL SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ JFZF 5|DF6[ !& AC[GM SMd%I]8ZGM p5IMU SZL XS[ K[P


KF+F,IDF\ V[S:8=F 8–]XG É,F;L; o

KF+F,IDF\ ZCLG[ WMZ6 ( YL !Z DF\ VeIF; SZTL AF/FVMG[ ZFl+GF *v!5 YL !_v__ ;]WL WMP (v)v!_GF TYF A5MZ[ #v__ YL &v__ NZdIFG WMP !!v!Z GF 8–]XG É,F; R,FJJFDF\ VFJ[ K[P