છાત્રાલયની બાળાઓનું
આરોગ્ય રક્ષણ

News :
View all

KF+F,IGL AF/FVMG\] VFZMuI Z1F6 o

KF+F,IDF\ 5|J[X D[/J[, NZ[S AF/F TGvDGYL T\N]Z:T ZC[ T[ DF8[ ;\RF,SM TZOYL 5}ZTL SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[ K[P H}GFU- l:YT VF5TF lJlJW ZMUMGF lGQ6FT 0F¶S8Z lD+M AF/FVMGF VFZMuIGL RSF;6L SZL T[G]\ C[Y SF0" T{IFZ SZ[ K[4 VG[ T[G[ NZ JQF[" V5U[|0 SZJFDF\ VFJ[ K[P

VF p5ZF\T ;\:YFGF KF+F,IDF\ NZZMH AF/FVMGF VFZMuIGL RSF;6L DF8[4 GFGL lADFZLVMDF\ IMuI lGNFG v ;FZJFZ D/L ZC[ T[ DF8[ V[S 5F8"8F.D lOhLxIG 0F¶S8Z ;\:YFDF\ NZZMH CFHZ ZCLG[ H~lZIFT D]HA AF/FVMGF VFZMuI T5F;[ K[ VG[ T[GF TZOYL lADFZ AF/F DF8[ NJFvBMZFSv5Z[ÒGL ;}RGFVMG\] 5F,G AF/FVMG[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[P

JW]DF\ KF+F,IDF\ ZC[TL TDFD AF/FVMGM C[DMu,MALG 8[:8 SZFJJF DF8[ D[UF S[d5 ZFBJFDF\ VFjIMP H[DF\ KF+F,IGL Z___ lNSZLVMGF VFZMuI RSF;6L SZJFDF\ VFJL VG[ T[DF\ H[ AF/FG[ C[DMu,MALG T[GL lGWF"lZT DF+FYL VMK\] VFJ[, T[JL AF/FVMG[ 0F¶S8ZGL ;}RGF D]HA NJFvBMZFSDF\ 5lZJT"G SZJFDF\ VFjI\]P

AF/FVMGF VFZMuI T5F;6L S[d5DF\ GLR[ D]HAGF S0JF 5F8LNFZ 0F¶S8Z T[DGL DFGNŸ ;[JF VF5[ K[P

0MP 5LPV[DP GFN5ZF lOhLxIG 0MP ÒP8LP ,F0F6L VF\BGF ;H"G
0MP ALPV[P EF,Ml0IF lOhLxIG 0MP JLPJLP V3[ZF lOhLxIG
0MP ;LP0LP RF5l0IF lOhLxIG 0MP 0LPÒP DFSl0IF 5Ll0IFl8=S
0MP JLPVFZP EF,Ml0IF 5Ll0IFl8=S 0MP SxI5 V[,P VFZN[X6F VMYM"5[l0S
0MP 5LP;LP 5Z;Fl6IF lOhLxIG 0MP lR\TG S6;FUZF lOhLxIG
0MP S[P H[P O0N] .V[G8L ;H"G 0MP lCDF\X] ÒP ,F0F6L VMYM"5[l0S ;H"G
0MP 5LP V[GP 8L,JF VF\BGF ;H"G 0MP lJQ6] -M, VF\BGF ;H"G
zL ÒP H[P ÔlJIF UFIG[S 0MP zLDTL ÒPÒP ÔlJIF UFIG[S
0MP ZFlWSF ÔlJIF UFIG[S 0MP lG,DA[G 58[, UFIG[S
0MP ZFH[X 5Z;Fl6IF VF\BGF ;H"G 0MP ;]lG, 58[, Z[l0IM,MÒ:8
0MP V[PV[,P ÔlJIF :SLG :5[xIF,L:8 0MP 5LPÒP 58[, HGZ, lOhLxIG
0MP ;]Z[X p\lHIF VF\BGF ;H"G 0MP JLZ, DFZl0IF 0[g8L:8

,[AMZ[8ZL T5F; DF8[ o

0MP V[RPV[,P S6;FUZF 5[YM,MÒ:8 0MP VGL, J{`GF6L 5[YM,MÒ:8
ZlJ 5[YM,MÒ ,[AMZ[8ZL lN5lSZ6 5[YM,MÒ ,[AMZ[8ZL