વિશિષ્ટતા: સાડાચાર દાયકાથી સૌરાષ્ટમાં કન્યા કેળવણી ક્ષેત્રે આગવી ઓળખ ધરાવતું નામ એટલે પટેલ કેળવણી મંડળ - જૂનાગઢ

Welcome to શ્રી પટેલ કેળવણી મંડળ જૂનાગઢ

zL 58[, S[/J6L D\0/ v H}GFU-GL :YF5GF V[ JBTGF ;DFHGF VFU[JFGMV[ CFD EL0L T[ T[VMGL SM9F;}h4 NL3"§lQ8 VG[ S[/J6L T[DF\I BF; SZLG[ SgIF S[/J6L 5|tI[GM T[DGM h}SFJ U6L XSFIP VFHYL 5_ JQF" 5C[,F\ ;F{ZFQ8=DF\ SgIF S[/J6L 1F[+[ v T[DF\I BF; SZLG[ N}ZvN}Z UFD0F\VMDF\ J;TF ;DFHDF\ X}gIFJSFX CTMP E6TZ V[8,[ 5|FYlDSvDFwIlDS S[ prR lX1F6 DF+ GlC4 5Z\T] lX1F6GL ;FY[ ;FY[ lJnFYL"G]\ ÒJG 30TZ v RFlZÈ 30TZ VG[ ;\:SFZ 30TZ YFI TM H ;DFHGL 5|UlT YFIP VF VFU[JFGMGF V\TZDF\ VFJF VZDFGM ;FY[ ;\:YFGL :YF5GF Y.P V[ ;DI[ 7FlTz[Q9LVM zL DGÒEF. DFJÒEF. 3M0F;ZF4 zL J[,ÒEF. H[9FEF. SG[lZIF TYF zL DG;]BEF. ZFDÒEF. JFKF6L T[DH VgI X]E[rKS VFU[JFGMG]\ ;\:YFG[ G[T'tJ 5|F%T YI]\P

Campus Image
શ્રી મોહનભાઇ પટેલ - શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી